Aktualności

Informacja o rejestrze BDO

Rejestracja dotyczy wszystkich podmiotów,  które wytwarzają odpady inne niż komunalne poza określonymi wyjątkami którymi są:

 • osoby fizyczne lub/oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą, który wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz ,
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady
 • wytwórcy wyłącznie odpadów komunalnych,

 

Dodatkowo zwolnione z wpisu do rejestru są podmioty wytwarzające określony rodzaj odpadów jeżeli ich waga nie przekroczy określonej ilości (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów) Są to m.in:

 • odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 - do 100 kilogramów rocznie;
 • materiały budowlane zawierające gips - do 5 ton rocznie;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 5 ton rocznie;
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) - 5 kg;
 • inne baterie i akumulatory - 5 kg;
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze - do 100 kilogramów rocznie;
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir - do 10 ton rocznie;
 • szkło - do 5 ton rocznie;
 • tworzywa sztuczne - do 5 ton;
 • drewno - do 5 ton rocznie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru BDO znajdują się:

 • bdo.mos.gov.pl
 • bip.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Strona główna > Menu przedmiotowe > Ochrona środowiska > REJESTR BDO

 

logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław