Zagospodarowanie odpadów

W obrębie zakładu w Rudnej Wielkiej funkcjonują instalacje, służące do zagospodarowania odpadów w drodze odzysku lub unieszkodliwiania.

Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych:
Instalacja ta łączy w sobie procesy polegające na mechanicznym rozdrobnieniu i sortowaniu odpadów, a następnie ich dalsze biologiczne przetwarzanie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania Spółka spełniła wymagania zawarte w nowelizacji przepisów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami w gminach i jako pierwsza w regionie uzyskała na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla regionu północno – centralnego województwa dolnośląskiego.

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych:
Instalacja do produkcji paliw alternatywnych z odpadów została wybudowana w 2009 roku i składa się z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu. Proces produkcji polega na rozdrobnieniu i wymieszaniu wysokoenergetycznych frakcji odpadów przemysłowych i komunalnych z jednoczesną separacją ciał obcych (metale) oraz frakcji mineralnej i innych zanieczyszczeń.
W ciągu roku instalacja jest w stanie przetworzyć 110 000 Mg odpadów. Gotowy wysokokaloryczny produkt wykorzystywany jest w procesie współspalania z węglem co przyczynia się do odzysku energii i pozwala na odciążenie środowiska naturalnego z odpadów, które często zamiast do odzysku trafiałyby bezpośrednio na składowiska.

Instalacja do kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów:
W 2012 roku firma rozbudowała swój zakład o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów. W ramach instalacji powstała hala technologiczna wraz z wentylatorownią, biofiltrem i wyposażeniem techniczno – instalacyjnym, oraz plac dojrzewania.
Instalacja pozwala na zamienne lub równoległe prowadzenie procesów biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych oraz kompostowania odpadów.

Składowisko odpadów:
Składowisko w Rudnej Wielkiej jest typem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i spełnia wszystkie warunki określone przez przepisy prawa polskiego oraz dyrektyw UE.
Powstające w czaszy składowiska odcieki ujmowane są systemem drenaży, który włączony jest w system odprowadzania ścieków z całego Zakładu. Dodatkowo kwatery składowania odpadów zabezpieczone są sztuczną bariera geologiczną oraz geomembraną syntetyczną dzięki czemu nie jest możliwe przedostanie się odcieków do gruntu lub wód gruntowych.
Biogaz powstający w wyniku biochemicznych procesów rozkładu jest ujmowany za pomocą systemu studni odgazowujących i kierowany do układu ssąco – tłoczącego, a następnie spalany w pochodni lub przetwarzany na ciepło i energię elektryczną. Zastosowanie takiego  rozwiązania ogranicza emisję biogazu bezpośrednio do atmosfery.
logo-stopka2.png
Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Jerzmanowska 6A, 54 – 519 Wrocław
Tel. +48 71 338 40 87
www.chemekosystem.pl
biuro@chemekosystem.pl

Kapitał zakładowy 8 440 000 PLN w całości opłacony
Wszystkie prawa zastrzeżone Chemeko-System ©2020 | Projekt Art Open Wrocław