SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
TechnologiaSkładowisko

Chemeko – System Sp. z o.o. jest właścicielem i zarządcą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej, będącego częścią Zakładu Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych. Obiekt ten spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Składowisko zajmuje w przeważającej części teren dawnego wyrobiska po eksploatacji kruszywa.  Obecnie odpady (poddawane składowaniu) gromadzone są w kwaterach zabezpieczonych przed przenikaniem odcieków za pomocą sztucznej bariery geologicznej (maty bentonitowej) oraz syntetycznej geomembrany PEHD.

Odpady przeznaczone do składowania usypywane są w warstwy o miąższości 0,5 m i zagęszczane przy pomocy kompaktora do warstwy o łącznej miąższości około 2,0 m, a następnie przykrywane warstwą izolacyjną o miąższości 10 – 15 cm. Wilgotność złoża zagęszczanego mechanicznie utrzymywana jest poprzez recyrkulacje odcieków.

Obiekt wyposażono w kompleksowy system drenażu odcieków oraz szereg urządzeń monitorujących parametry zanieczyszczenia powietrza, wód podziemnych oraz gleby, a także poziom emisji hałasu.

Działając od lat w branży gospodarowania odpadami mamy świadomość, że składowanie odpadów to ostateczna forma ich unieszkodliwiania, która powinna być stosowana wyłącznie wobec odpadów, które nie mogą być poddane procesom odzysku bądź zagospodarowane w inny sposób.
 

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004