SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
ZezwoleniaDziennik Ustaw z 2005 r. Nr 219 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 25 października 2005 r.

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi2)

(Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.3) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania obejmujący:

  1)   zbieranie oraz odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych:
a)  z papieru,
b)  ze szkła,
c)  z tworzyw sztucznych,
d)  z aluminium,
e)  ze stali, w tym z blachy stalowej,
f)  wielomateriałowych;
  2)   odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych z drewna.

§ 2. Odpady opakowaniowe zbiera się do pojemników ustawianych w miejscach publicznych, na których umieszcza się, w prostej formie graficznej, informacje o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika, w tym nazwę przedsiębiorcy będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika.

§ 3. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych powinny zabezpieczyć i ochronić zebrane odpady opakowaniowe przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

2. Pojemniki ustawia się na utwardzonej powierzchni umożliwiającej ich załadunek i rozładunek.
3. W przypadku zbierania odpadów opakowaniowych do pojemników o jednostkowej pojemności większej niż 7 m3 dopuszcza się stosowanie pojemników otwartych.
4. W przypadku zbierania odpadów opakowaniowych, w terminach określonych przez podmiot dokonujący zbierania tych odpadów, dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych do worków wykonanych z tworzyw sztucznych.
§ 4. Odpady opakowaniowe zbiera się i magazynuje selektywnie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

§ 5. Odpady opakowaniowe magazynuje się w sposób zapewniający:

  1)   ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów;
  2)   przestrzeganie wymagań:
a)  ochrony przeciwpożarowej,
b)  bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6. 1. Odpady opakowaniowe z papieru zbiera się do pojemników w kolorze niebieskim, oznakowanych napisem "PAPIER", wykonanych z materiałów trudnopalnych, zabezpieczonych przed zawilgoceniem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych z papieru do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z tworzyw sztucznych.
3. Zebrane odpady opakowaniowe z papieru poddaje się odzyskowiobejmującemu:
  1)   recykling, w tym recyklingorganiczny;
  2)   wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii;
  3)   magazynowanie w miejscu prowadzenia odzyskuprzed poddaniem ich procesowi odzysku;
  4)   inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
4. Recyklingodpadów opakowaniowych z papieru obejmuje wytwarzanie:
  1)   papieru lub tektury z masy makulaturowej, otrzymanej w wyniku rozwłóknienia na mokro, sortowaniai oczyszczania oraz ewentualnego odbarwiania i bielenia;
  2)   handlowej masy makulaturowej, otrzymanej w procesie rozwłóknienia na mokro, sortowania, oczyszczania, odbarwiania, bielenia, odwodnienia, suszenia;
  3)   wyrobów formowanych przez rozwłóknienie na mokro;
  4)   płyt pilśniowych z udziałem masy makulaturowej, formowanych na mokro;
  5)   wyrobów formowanych na sucho;
  6)   kompostu lub biogazu otrzymywanych w wynikurecyklinguorganicznego.

§ 7. 1. Odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem ampułek, zbiera się do dwóch rodzajów pojemników:

  1)   szkło bezbarwne do pojemników w kolorze białym, oznakowanych napisem "SZKŁO BEZBARWNE";
  2)   szkło kolorowe do pojemników w kolorze zielonym, oznakowanych napisem: "SZKŁO KOLOROWE".
2. Zebrane odpady opakowaniowe ze szkła poddaje się odzyskowiobejmującemu:
  1)   recykling;
  2)   magazynowanie w miejscu prowadzenia odzyskuprzed poddaniem ich procesowi odzysku;
  3)   inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
3. Recyklingodpadów opakowaniowych ze szkła obejmuje wykorzystanie odpadów opakowaniowych ze szkła do produkcji:
  1)   opakowań szklanych;
  2)   materiału izolacyjnego ze szkła piankowego;
  3)   włókien szklanych, w tym waty szklanej;
  4)   innych wyrobów ze szkła lub z udziałem szkła.

§ 8. Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się do pojemników w kolorze żółtym, oznakowanych napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE", wykonanych z materiałów trudnopalnych.

§ 9. 1. Zebrane odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddaje się odzyskowiobejmującemu:

  1)   recykling;
  2)   wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii;
  3)   magazynowanie w miejscu prowadzenia odzyskuprzed poddaniem ich procesowi odzysku;
  4)   inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2. Recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych obejmuje wytwarzanie:
  1)   wyrobów użytkowych z odpadów opakowaniowych;
  2)   substancji lub materiałów stosowanych do produkcji wyrobów użytkowych.

§ 10. 1. Zebrane odpady opakowaniowe z aluminium poddaje się odzyskowiobejmującemu:

  1)  recykling;
  2)   wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii;
  3)   magazynowanie w miejscu prowadzenia odzyskuprzed poddaniem ich procesowi odzysku;
  4)   inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2. Recyklingodpadów opakowaniowych z aluminium obejmuje wytwarzanie:
  1)   aluminiowych wyrobów hutniczych;
  2)   substancji lub materiałów stosowanych do produkcji wyrobów użytkowych.

§ 11. 1. Zebrane odpady opakowaniowe ze stali, w tym z blachy stalowej, poddaje się odzyskowiobejmującemu:

  1)   recykling;
  2)   magazynowanie w miejscu prowadzenia odzyskuprzed poddaniem ich procesowi odzysku.
2. Recyklingodpadów opakowaniowych ze stali, w tym z blachy stalowej, obejmuje wytwarzanie stalowych wyrobów hutniczych.

§ 12. 1. Zebrane odpady opakowaniowe wielomateriałowe poddaje się odzyskowiobejmującemu:

  1)   recykling;
  2)   wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii, jeżeli opakowanie wielomateriałowe nadaje się do termicznego przekształcenia;
  3)   magazynowanie w miejscu prowadzenia odzyskuprzed poddaniem ich procesowi odzysku;
  4)   inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2. Recyklingodpadów opakowaniowych wielomateriałowych obejmuje wytwarzanie wyrobów użytkowych z udziałem tych odpadów.

§ 13. 1. Odpady opakowaniowe z drewna poddaje się odzyskowiobejmującemu:

  1)   recykling, w tym recyklingorganiczny;
  2)   wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii;
  3)   magazynowanie w miejscu prowadzenia odzyskuprzed poddaniem ich procesowi odzysku;
  4)   inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części określone jako proces R14 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2. Recykling odpadów opakowaniowych z drewna obejmuje wytwarzanie:
  1)   wyrobów użytkowych z udziałem tych odpadów, w tym:
a)  wyrobów izolacyjnych i ociepleniowych,
b)  płyt wiórowych,
c)  formowanych wyrobów opałowych;
  2)   kompostu lub biogazu otrzymywanych w wyniku recyklinguorganicznego;
  3)   mieszanek użytkowych dla celów rolniczych i ogrodniczych, w tym rekultywacji gleby.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


_________

1)   Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2)   Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 lipca 2005 r. pod numerem 2005/0337/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004