SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
ZezwoleniaDz. U. 128 poz. 1347 z 2004

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, w których uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają właściwości lub składników i właściwości powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne;

2) sposób ustalenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają właściwości wybuchowych (H1), są negatywne wyniki badań wrażliwości termicznej, wrażliwości na uderzenie oraz wrażliwości na tarcie, przeprowadzonych w warunkach testowych.

2. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają właściwości szkodliwych (H5) albo toksycznych (H6), jest brak efektów szkodliwych lub toksycznych w warunkach prowadzonych testów przesiewowych z użyciem odpadów lub standardowego wyciągu wodnego z odpadów.

3. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają właściwości rakotwórczych (H7), jest brak wystąpienia nowotworów u badanych zwierząt narażonych na oddziaływanie tych odpadów w warunkach testowych.

4. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają szkodliwego działania na rozrodczość (H10), jest brak ich wpływu na rozwój rozwielitek w warunkach testowych lub brak oddziaływania na rozrodczość zwierząt doświadczalnych w warunkach testu jedno- lub dwupokoleniowego.

5. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają właściwości mutagennych (H11), jest brak zmian mutagennych u organizmów narażonych na oddziaływanie odpadów w warunkach testowych.

6. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają właściwości ekotoksycznych (H14), jest brak efektów toksycznych w warunkach prowadzonych testów przesiewowych z użyciem standardowego wyciągu wodnego z odpadów.

7. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają właściwości, z powodu których odpady te zostały umieszczone na tej liście, jest brak właściwości wymienionych w ust. 1–6 oraz brak przekroczeń parametrów granicznych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Ustalenie spełnienia warunków, o których mowa w § 2, następuje na podstawie przeprowadzonych badań, które prowadzą laboratoria akredytowane lub laboratoria posiadające wdrożony system jakości w zakresie badania właściwości i składników odpadów niebezpiecznych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznychnie posiadają składników i właściwości, z powodu których odpady te zostały umieszczone na tej liście, jest:

1) brak przekroczeń stężeń składników określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia lub

2) brak przekroczeń parametrów granicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz brak cech określonych w § 2 ust. 1–6.

§ 5. Jeżeli wystąpi chociaż jedna z cech, o których mowa w § 2 ust. 1–6, i przekroczenie parametrów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, odpad jest odpadem niebezpiecznym.

§ 6. Spełnienie warunku, o którym mowa w § 4 pkt 1, ustala się w następujących etapach:

1) etap pierwszy – ustalenie listy substancji, których występowanie w odpadzie jest spodziewane;

2) etap drugi – przeprowadzenie wstępnych badań, których celem jest ustalenie, czy faktycznie występują substancje, o których mowa w pkt 1;

3) etap trzeci – przeprowadzenie szczegółowych badań w celu określenia stężeń substancji ustalonych w etapie drugim.

§ 7. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w § 6 pkt 3, wykazują, że stężenia substancji są niższe niż wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia, odpad uznaje się za nieposiadający składników i właściwości powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne.

§ 8. Jeżeli w wyniku ustaleń, o których mowa w § 6, zostanie ustalone występowanie składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach innych niż wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia, to w celu stwierdzenia, czy odpad nie stanowi odpadu niebezpiecznego, przeprowadza się badania właściwości, o których mowa w § 2.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Swatoń

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1347)

Załącznik nr 1
PARAMETRY GRANICZNE

Załącznik nr 2
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI

Załącznik nr 3
STĘŻENIA SKŁADNIKÓW

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 1130).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004