SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
ZezwoleniaDz. U. 46 poz. 333 z 2006

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu:

    „g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    „2a) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi;”,

c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

    „3a) pożądane istniejące oraz pożądane planowane miejsca lokalizacji instalacji do:

    a) odzysku lub unieszkodliwiania:

    — niesegregowanych odpadów komunalnych,

    — pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,

    b) odzysku innego niż określony w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych,

    c) unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych oraz odpadów weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych,

    ze względu na prawidłowe gospodarowanie odpadami;”;

2) w >§ 3:

a) w pkt 1 po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu:

    „g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami innymi niż niebezpieczne,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    „2a) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne;”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

    „§ 4. Gminny plan gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpiecznezawarte w odpadach komunalnych, określa:

    1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

    a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

    b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

    c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

    d) istniejące systemy zbierania odpadów,

    e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

    f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

    g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

    uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

    2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

    3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

    4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

    a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

    b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

    c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

    d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

    5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

    6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

    7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004