SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
Strona główna Wyślij e-mail Mapa serwisu English Version
ZezwoleniaDz. U. 152 poz. 1734 z 2001

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji.

Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, oraz sposób rejestracji.

§ 2. Przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów podaje się następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,

2) adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

3) numer REGON,

4) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, z podaniem ich kodu,

5) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

6) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

7) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

§ 3. Przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów podaje się następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,

2) adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

3) numer REGON,

4) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania, z podaniem ich kodu,

5) oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

7) stosowaną metodę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poprzez wpisanie odpowiednich symboli R lub D.

§ 4. Przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów podaje się informacje, o których mowa w § 2 i 3.

§ 5. 1. Łączne zestawienie rejestrów obejmuje następujące rejestry:

1) rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

2) rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

3) rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

2. Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów polega na wpisaniu do odpowiedniego rejestru informacji:

1) numeru wpisu do rejestru,

2) imienia i nazwiska lub nazwy posiadacza odpadów,

3) adresu zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

4) numeru REGON,

5) kodu i rodzaju odpadów.

3. Formę graficzną rejestrów, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do rozporządzenia.

4. Rejestry prowadzi się na informatycznych nośnikach danych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (poz. 1734)

Załącznik 1

 | O firmie |  Oferta |  Technologia |  Zezwolenia |  Aktualności |  Prasa |  Galeria |  Kontakt |  Download | 

Chemeko-System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław
tel. 71 338 40 87, 0 691 504 171, biuro@chemekosystem.pl

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004